ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์

กันยายน 2557
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กันยายน 2557


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์ 
       "ภายในปี  2558  โรงเรียนแนงมุดวิทยาเป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มาสู่มาตรฐานสากล  มีสุนทรียภาพ  รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ครูมืออาชีพ  บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
                                   
พันธกิจ
        "ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมหลากหลายยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างสุนทรียภาพ  ใช้เทคโนโลยี  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน" 
 
เป้าหมาย
"เป็นคนไทยหัวใจอาเซียน  เรียนรู้ตลอดชีวิต"
 
อัตลักษณ์
"ร่าเริงแจ่มใส  ยิ้มไหว้ทักทายกัน"
 
เอกลักษณ์
"ร่วมสร้างสุนทรียภาพ  พัฒนาทักษะอาชีพ"
 
ค่านิยมองค์กร
"มีน้ำใจ  ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม"
 
ปรัชญา
"การศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม"
 
ความดีขั้นพื้นฐาน
"ดี  เก่ง เป็นสุขและมีคุณภาพ"  ของนักเรียนโรงเรียนแนงมุดวิทยา ประกอบด้วย
ดี : นักเรียนแนงมุดวิทยา  จะต้องมีความดีพื้นฐานสากลใน  5  เรื่อง  คือ
-  สะอาด  :  มีความสะอาดทั้งทางสุขภาพและการแต่งกาย
-  ระเบียบเรียบร้อย : แต่งกายถูกต้องและทำงานเป็นระเบียบดูง่ายจัดให้เป็นระบบ
-  สุภาพอ่อนน้อม : พูดจาสุภาพ ยิ้ม ไหว้ ทักทายสวัสดีขอโทษขออภัยให้ติดปาก
-  ตรงต่อเวลา : มาทันแถว เข้าเรียนตรงเวลา กลับบ้านตรงเวลา ส่งงานทันกำหนด
-  มีจิตอาสา  :  ไม่นิ่งดูดาย มีน้ำใจ ช่วยจับช่วยหยิบ อาสาทำงาน
เก่ง  :  มีความรู้วิชาการ  พร้อมทักษะปฏิบัติงาน
เป็นสุข  :  รู้จักแก้ปัญหา เพิ่มทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
มีคุณภาพ  :  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้ประหยัด รู้ดุลยภาพ เน้นประสิทธิภาพ
 
สรุป
"นักเรียนแนงมุดวิทยาต้องสะอาด เป็นระเบียบ สุภาพเรียบร้อย
ตรงต่อเวลาและมีจิตอาสา"
                              

 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.186.169
คุณเข้าชมลำดับที่ 220,517

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
โรงเรียนแนงมุดวิทยา
ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
Tel : 044-512087
Email : nangmud@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.